1. Strony WWW eleganckie i nowoczesne

Stworzymy dla Ciebie nie­wielką wizytówkę inter­netową, średni katalog ofert z wyszukiwarką, sklep online lub bogaty por­tal tematyczny (z forami, funk­cjami spo­łecz­no­ściowymi, kalen­darzami, zarządzaniem kon­tak­tami z klien­tami, roz­budowanym panelem administracyj­nym, itd.) Nie­zależ­nie od wiel­ko­ści przed­się­wzięcia, zaj­miemy się nim w spo­sób kom­plek­sowy — zadbamy o hosting, domeny, zor­ganizujemy współ­pracę z grafikami i specjalistami od pozycjonowania czy „social media”.

Nasze doświad­czenie i kreatyw­ność uzupełni Twoją wizję i wymagania. Pod­czas wstęp­nych roz­mów zro­zumiemy specyfikę Twojej działal­no­ści i potrzeby co do obec­no­ści online. Na ich pod­stawie zbudujemy nowoczesną, zgodną ze współ­czesnymi tren­dami i stan­dar­dami tech­nicz­nymi stronę, która wyróżni Cię na tle kon­kuren­cji i zaprezen­tuje światu w doskonałym świetle.

Warto wiedzieć, że strona WWW nie musi ograniczać się do sztam­powych 3 zakładek „Strona główna”, „O nas” i „Kon­takt”. Infor­macje, które chcesz przed­stawić poten­cjal­nym klien­tom, mogą pochodzić z róż­nych źródeł — z katalogów, z sys­temu magazynowego, z wewnętrz­nie używanych w Twojej fir­mie programów, czy nawet z tego super­spryt­nego excelowego arkusza, w którym nadal trzymasz swój cen­nik ;-) Pomożemy Ci wykorzystać te infor­macje w inter­necie w spo­sób zautomatyzowany, użyteczny i bezpieczny.