Firma Krop w latach 20122014 wykonywała dla nas oprogramowanie plat­formy e-​learningowej. Firma zbudowała ramy sys­temu „od zera”, a także zaim­plemen­towała wiele z naj­waż­niej­szych funk­cjonal­no­ści naszego oprogramowania.

Jakość wykonanej dla nas przez firmę Krop pracy, zarówno analitycz­nej, projek­towej, jak i programistycz­nej, stoi na wzorowym poziomie. Dzięki elastycz­no­ści stworzonych przez firmę roz­wiązań, mogliśmy z powodzeniem dokonywać grun­tow­nych zmian w założeniach budowanego sys­temu. Jesteśmy pod wiel­kim wrażeniem fachowo­ści, doświad­czenia i ter­minowo­ści firmy Krop. Nasi młodsi programi­ści wynieśli ze współ­pracy z firmą Krop wiele pożytecz­nej nauki. Uzyskaliśmy od firmy nieocenioną pomoc w tworzeniu dokumen­tacji, a także w przy­gotowywaniu i prze­prowadzaniu spo­tkań z naj­bar­dziej wymagającymi klien­tami. Współ­praca z firmą wniosła do naszych własnych procedur i procesów nową jakość. Polecamy firmę Krop każ­demu, kto na pierw­szym miej­scu stawia jakość i fachowość kupowanych usług.

Marta Przygodzka-​Markiewicz, Wiceprezes Zarządu, Marpo Sys­temy Infor­macyjne sp. z o.o.
(PDF)

Profi-​Data sp. z o.o. potwier­dza, że w 2011 roku firma nKrop s.c. Grzegorz Krugły Łukasz Zbrzeźny, z siedzibą w Szczecinie, prowadziła prace pod­wykonaw­cze w projek­cie infor­matycz­nym realizowanym przez Profi-​Data.

W ramach współ­pracy firma nKrop wykonywała prace polegające na doradz­twie w zakresie doboru tech­nologii oraz programowaniu w środowisku Java Enter­prise Edition.

Prace powierzone do realizacji fir­mie nKrop zostały wykonane rzetel­nie, zgod­nie z wymaganiami oraz terminowo.

Szymon Man­duk, Dyrek­tor Wykonaw­czy, Profi-​Data sp. z o.o.
(PDF)

W roku 2011 nawiązaliśmy współ­pracę z firmą Krop celem zbudowania naszych sklepów inter­netowych i ścisłej integracji ich z programem Subiekt.

Firma stworzyła i wdrożyła nam oprogramowanie speł­niające wszyst­kie postawione przez nas wymagania. Choć prace trwały dłużej, niż zakładaliśmy, współ­praca układała się bar­dzo dobrze, a Krop wspomógł nas także w sprawach infor­matycz­nych nie­związanych bez­pośred­nio z przed­miotem naszej umowy. Obec­nie sklepy działają bez więk­szych problemów, a zauważone usterki są usuwane prak­tycz­nie od ręki. Nie ma żad­nego problemu z modyfikacjami oprogramowania i dodawaniem nowych funkcji.

Mariusz Rychlik, P.H. „Meduza”
(PDF)

Od 2002 roku współ­pracujemy z firmą KROP Infor­matyka w zakresie oprogramowania komputerowego.

Firma dostar­czyła nam kilka programów do obsługi naszych spor­towych urządzeń, m.in.

  1. Oprogramowanie sterujące ekranami i tablicami świetlnymi.
  2. Oprogramowanie wyświetlające wyniki spor­towe LIVE na ekranach komputerowych.

Współ­praca układa bar­dzo dobrze, nie ma problemu z ser­wisem i ewen­tual­nymi zmianami lub adap­tacjami do nowych warun­ków pracy.

Grzegorz Lipiń­ski, DomTel-​Sport
(PDF)

Od września 2011 r. dzięki współ­pracy z firmą Krop nasza szkoła i przed­szkole posiadają nowoczesną, przej­rzystą stronę internetową.

Pan Grzegorz Krugły uwzględ­nił wszyst­kie nasze sugestie i stworzył stronę „uszytą na miarę” naszych potrzeb i wymagań. Dzięki zaproponowanym roz­wiązaniom mogliśmy roz­budować i uatrak­cyj­nić naszą stronę inter­netową, która obec­nie stanowi praw­dziwą wizytówkę naszej placówki.

Anna Syl­wester, członek zarządu, „Szkoła TAK” sp. z o.o.
(PDF)

Pol­ski Związek Nie­widomych Okręg Zachod­niopomor­ski poleca „Krop Infor­matyka” Grzegorz Krugły. Firma zapew­nia bar­dzo wysoki poziom wiedzy w zakresie infor­matyki oraz profesjonalne podej­ście do przyj­mowanych zleceń. Współ­praca prze­biegała spraw­nie a usługi wykonane zostały należycie i terminowo.

Józef Małosek, dyrek­tor, Okręg Zachod­niopomor­ski Pol­skiego Związku Nie­widomych
(PDF)

W czerwcu 2012 nawiązaliśmy współ­pracę z firmą Krop s.c. Grzegorz Krugły Agnieszka Olej­nik – Krugły. Zlecenie dotyczyło wykonania por­talu o tematyce turystycz­nej w języku szwedz­kim. Firma speł­niła wszel­kie nasze oczekiwania i wywiązała się z powierzonych prac ter­minowo. Współ­praca z Panem Grzegorzem Krugły prze­biegała bez zarzutu a wszel­kie nasze uwagi i sugestie były realizowane na bieżąco. Z pełną odpowiedzial­no­ścią polecamy firmę Krop s.c. jako wykonawcę prac informatycznych.

Monika i Dariusz Szeszko, Din Resa
(PDF)

Pan Grzegorz Krugły, prowadzący obec­nie firmę Krop był pracow­nikiem naszej firmy zatrud­nionym na stanowisku operatora i sprzedawcy. Poznaliśmy wów­czas Pana Grzegorza jako osobę o wysokim poziomie osobistym i zawodowym.

Po ustaniu zatrud­nienia kon­tynuowaliśmy współ pracę.

Na potrzeby naszej firmy zamówiliśmy kilka programów:

  • oprogramowanie Fotokiosku,
  • generator drzew genealogicz­nych oraz
  • narzędzie do automatycz­nego sor­towania fotografii na pod­stawie ich proporcji

Stworzone oprogramowanie prze­żyło sprzęt, na którym zostało uruchomione. Aparat cyfrowy w Fotokiosku musieliśmy wymienić, zaś oprogramowanie zniosło próbę lat i skutecz­nie działa do dziś.

Współ­praca z panem Grzegorzem prze­biegała w kon­struk­tyw­nej i miłej atmos­ferze. Po zarysowaniu przez nas głów­nych wymagań co do oprogramowania, zajął się on szczegółami, doradzając przy tym naj­lep­sze rozwiązania.

Polecamy współ­pracę z firmą pana Grzegorza każ­demu, kto poważ­nie trak­tuje swoje pomysły komputerowe.

Mar­kus Fajer, Prezes Zarządu, Best sp. z o.o.
(PDF)

It has been great to work with Grzegorz. With his help we have been able to achieve the results we wan­ted. He is a smart guy and does what he says he can do. Can highly recom­mend him

Ian Gray, CEO, NovaTel Sys­tems Ltd.