1. Programy szybkie i przyjazne

Nie tylko stronami WWW firmy żyją. Tworzymy aplikacje okien­kowe, uruchamiane na Twoim kom­puterze lub wewnątrz Twojej prywat­nej sieci. Tworzymy rów­nież aplikacje online, uruchamiane w prze­glądarce inter­netowej z dowol­nego miej­sca na świecie. Jeśli chcesz to nazwać „Chmurą”, to i tam pomożemy Ci się odnaleźć.

Proste programiki peł­niące 1 funk­cję, aplikacje wspierające sprzedaż czy obsługujące sport, duże sys­temy wspomagające cało­kształt procesów firmy — zbudujemy dla Ciebie dowolne roz­wiązanie, a jedynym ograniczeniem jest wyobraź­nia i budżet. Tworząc oprogramowanie od pod­staw, jesteśmy w stanie speł­nić Twoje wymagania w takim stop­niu, w jakim nie zrobi tego żaden gotowy produkt.

Nasze aplikacje są przej­rzyste i intuicyjne, zorien­towane na wykonywanie kon­kret­nych zadań przez kon­kretne osoby. Bierzemy pod uwagę stan zastany — jeśli masz już jakiś sys­tem, w którym gromadzisz część infor­macji i/​lub z którego wyrosłeś, prze­niesiemy lub zin­tegrujemy jego dane z budowanym roz­wiązaniem. Dzięki temu nie wyrzucasz wcześniej­szych inwestycji w infor­matykę do kosza.

Dzisiej­sze uzależ­nienie wszel­kiej działal­no­ści od kom­puterów jest ogromne, a przy tym nadal wiele mechanicz­nych, powtarzal­nych czyn­no­ści wykonują przy kom­puterze ludzie. W wielu fir­mach nadal króluje papier i w porywach Excel. Moż­liwo­ści, które dają kom­putery wykorzystane w mądry spo­sób, pomogą Ci uciec w przód kon­kuren­cji, która zostanie przy „starych sposobach”.