1. Rozwiązania gotowe i nietypowe

Choć trzon naszej działal­no­ści stanowi tworzenie indywidual­nych aplikacji i stron, to z biegiem lat dorabiamy się rosnącego arsenału gotowych roz­wiązań. Sys­temy te są moż­liwe do szyb­kiego wdrożenia, a jed­nocześnie nie zamykają drogi do modyfikacji pod Twoje kon­kretne potrzeby.

Nie oferujemy produk­tów masowych. Naj­waż­niej­szą cechą naszej firmy, wyróż­niającą nas na tle znacz­nej czę­ści kon­kuren­cji, jest otwarte podej­ście do dostosowywania naszego oprogramowania do życzeń Klienta. U nas nie usłyszysz, że „tak się nie da”. Zależy nam przede wszyst­kim na wysokiej jako­ści każ­dego z wdrożeń naszych produk­tów, a nie na ich masowej ilo­ści na zasadzie „zapłacone-​zapomniane”.

Zastosowanie gotowych roz­wiązań jako bazy oprogramowania tworzonego dla Ciebie, pozwoli na znaczne skrócenie czasu jego budowy, a także zmniej­szy jego cenę. Zyskujesz zarazem know-​how zgromadzone przez nas w pracy z innymi projek­tami i klien­tami — w postaci dobrych i spraw­dzonych prak­tyk zaszytych w mechanizmach naszego oprogramowania.

Więcej szczegółów uzyskasz na stronach, które sys­tematycz­nie będą pod­lin­kowywane poniżej lub po kon­tak­cie z nami.

…i nie­typowe

Krop i zadania specjalne to dobre połączenie. Choć na co dzień realizujemy dość stan­dar­dowe zlecenia, to zdarzają nam się praw­dziwe perełki programistyczne. Jesteśmy dumni ze wszyst­kich naszych dokonań, ale nie­którymi z nich naprawdę lubimy się chwalić, gdyż — używane przez Klien­tów z powodzeniem po dziś dzień — świad­czą one o naszej kreatyw­no­ści i kunszcie.

Nie­zależ­nie od tego, jak nie­typowy, dziwny, nie­moż­liwy lub nawet szalony wydawać Ci się może Twój pomysł na zastosowanie kom­puterów, pomożemy go opracować i stworzymy implemen­tację programowo-​sprzętową tak, by służyła Ci jak najlepiej.

Nie­które przy­kłady wykonanych przez nas zleceń, które odbiegały od codzien­nej rutyny: