lead3

Komputery w służbie ludzi —
nigdy odwrotnie.

Naszą pasją jest tworzenie programów i stron,
które ludziom służą, a nie ich ograniczają.

Zapraszamy do współpracy:

Zapytaj o ofertę

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Głów­nym czyn­nikiem odróż­niającym nas od więk­szo­ści kon­kuren­cji jest to, że nasze moż­liwo­ści nie koń­czą się na prostych stronach inter­netowych. Nasze kom­peten­cje pozwalają na budowę dużych i skom­plikowanych sys­temów informatycznych.

Przez lata pracowaliśmy — już jako firma oraz wcześniej etatowo — przy dużych projek­tach, zyskując bez­cenne doświad­czenie. Wybraliśmy własną ścieżkę i zrezygnowaliśmy z takiego trybu pracy, ale doświad­czenie pozostało.

Dzięki nam zyskasz dostęp do kom­peten­cji i know how zwykle zarezer­wowanych dla projek­tów o budżetach idących w setki tysięcy złotych, a przy tym będziesz pracować z ludźmi, a nie kor­poracją. Pracując z projek­tami, które naj­czę­ściej są o dwa rzędy wiel­ko­ści mniej­sze niż te, z którymi dobrze sobie radziliśmy, możemy zagwaran­tować, że żadna sytuacja ani problem nas nie przerośnie.

Budujemy i dbamy o strony WWW, aplikacje online i desk­topowe. Tworzymy i dostrajamy roz­wiązania infor­matyczne tak, by ideal­nie speł­niały Twoje potrzeby. Zaj­mujemy się kom­plek­sowo wszyst­kim, co związane z kom­puterami, programami, inter­netem. Wspieramy budowę marki i obec­ność w nowych mediach. Zaj­mujemy się rów­nież poligrafią — projek­towaniem, składem kom­puterowym i przy­gotowaniem do druku ulotek, broszur, książek, itp.

Z nami żadne zagad­nienie kom­puterowe nie jest straszne. Doradzamy przy istot­nych decyzjach, zaś zawiłe tech­niczne detale oraz koor­dynację róż­nych specjalistów bierzemy na siebie. Rozumiemy, że chcesz zaj­mować się tym, co umiesz naj­lepiej, zamiast zastanawiać się, czy potrzebujesz grafika, programisty, czy specjalisty od pozycjonowania lub baz danych. Współ­pracując z nami, w miłej i bez­stresowej atmos­ferze osiągniesz swoje cele, nie robiąc po drodze dok­toratu z informatyki.

Nie robimy naj­taniej, ani naj­szyb­ciej. Nasz nacisk jest na jakość, ergonomię i łatwość obsługi stron czy aplikacji. Dbamy o nasze dzieła rów­nież po ich wykonaniu — strony wymagają aktualizacji, programy wspar­cia, kom­plek­sowe sys­temy — kon­ser­wacji. Nie zostawiamy Cię z tym wszyst­kim samego.

Pierw­sze projekty wykonaliśmy i sprzedaliśmy w 1998 roku. Jako firma Krop ist­niejemy od roku 2006.