pb odratrans

Odratrans - śledzenie floty

projekt systemu GPS/GSM

Odratrans jest wyjątkowym przedsiębiorstwem choćby tylko z uwagi na wielkość swojej floty. Jako podwykonawca firmy Seetech wykonaliśmy eksperymenty i stworzyliśmy sprzętowo-programowy projekt rozwiązania do elektronicznego zarządzania flotą barek.

PoprzedniNastępny

Efek­tem naszej pracy było opracowanie kon­cep­cji roz­wiązania, zaproponowanie kom­plet­nej plat­formy sprzętowej i programowej, a także prze­prowadzenie eks­perymen­tów mających na celu zbadanie pokrycia GSM i GPS typowej trasy barek. Przed­stawiliśmy także projekt inter­fejsu użyt­kow­nika przy­szłego sys­temu i — poznaw­szy spo­sób pracy dys­pozytorów — zaproponowaliśmy prze­bieg całego procesu w opar­ciu o projek­towany system.

Szczegółowe opisy projek­tów w przygotowaniu.