nKrop s.c. nazywa się teraz
Krop s.c.

Powrót do dawnej nazwy, profil działalności poszerzony o poligrafię —
ta sama wysoka jakość usług

nKrop.pl - zmiana nazwy

28 grud­nia 2011 roku firma nKrop s.c. Grzegorz Krugły Łukasz Zbrzeźny została zmieniona w Krop s.c. Grzegorz Krugły Agnieszka Olejnik-​Krugły. Nowy wspól­nik wnosi do profilu działal­no­ści poligrafię i reklamę, oczywi­ście nadal zaj­mujemy się tworzeniem oprogramowania i WWW.

Dla naszych Klien­tów oznacza to wyłącz­nie jesz­cze wyż­szą jakość i kom­plek­sowość naszych usług. Zachowana zostaje ciągłość wszel­kich ustaleń, projek­tów, prac i zobowiązań.

Zapraszamy do współpracy!